REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANDELLS z dnia 07.10.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.andells.com oraz www.andells.pl;

4.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.andells.com oraz www.andells.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Andells Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem sklepu internetowego. Firma posiada NIP 8971846809 oraz REGON 368564128.

2.1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.andells.com oraz www.andells.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresami www.andells.com oraz www.andells.pl, prowadzony jest przez firmę Andells.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Użytkownik który składa zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zgodził się na postanowienia w nim zawarte.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Andells może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Andells za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Andells.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Andells.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Andells,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.andells.com bądź www.andells.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z z firmą Andells Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.7. Za produkt zamówiony w sklepie można zapłacić niniejszymi formami płatności:

a) używając elektronicznego systemu płatności Płatności24 z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.

b) przelewem na konto bankowe spółki.

c) używając elektronicznego systemu płatności PayPal z którym sklep zawarł odpowiednią umowę.

4.8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

4.9. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

4.10. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, euro, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich, duńskich koronach, norweskich koronach oraz szwedzkich koronach i zawierają podatek VAT. Kurs walut jest zmieniany w sklepie raz dziennie.

4.11. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

4.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy wskazany jest w zamówieniu bądź klient jest o nim poinformowany bezpośrednio po zamówieniu towaru.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę Andells o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

6.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Firma Andells podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Andells o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres:  kontakt@andells.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7.5. Firma Andells zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Gwarancja, reklamacje oraz zwroty

8.1. Zgodnie z gwarancja oraz reklamacje i zwroty.

IX. Polityka prywatności

9.1. Zgodnie z polityka prywatności.

X. Ochrona prywatności i danych osobowych

10.1. Sklep przetwarza dane osobiste, które Kupujący przekazuje nabywając produkty w sklepie. Dane osobowe Kupującego są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie sformułowanym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych jest Andells Sp. z o.o. , które może powierzyć przetwarzanie danych osobowych operatorowi płatności, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. Dane osobowe które są przetwarzane to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Celem przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, czyli dostarczenie produktów które zamówił Kupujący.

10.3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazane operatorom płatności online. Celem tego jest możliwość wykonania zapłaty za produkty online przez Kupującego.

10.4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Ma też prawo żądania ich korekty, uzupełnienia oraz ich usunięcia.

10.5. Sklep zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją, Sklep także wdraża odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Kupujących, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym i technicznym, przede wszystkim systemy szyfrowania danych.

10.6. Sklep informuje że na komputerze Kupującego mogą być zapisane pliki “cookies”, czyli małe pliki tekstowe które służą do identyfikacji użytkownika w celu prawidłowego działania sklepu. Użytkownik ma prawo do wyłączenia plików “cookies” lecz może to się wiązać z utrudnionym lub wolniejszym działaniem serwisu.

10.7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Andells a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Andells a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej w sklepie. Regulamin jest dla każdego dostępny na stronie andells.com/pl/regulamin/ . Kupujący może ten regulamin zapisać w pamięci swojego komputera lub go wydrukować.

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2018 i w przyszłości może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie sklep internetowy poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.